Mall till svensk standard

8783

PowerPoint-presentation

(HSLF-FS 2018:24) 18 § Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS, ska det av dokumentationen framgå. 1. när beslutet om insats har återkallats helt eller delvis, Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). fråga om dokumentation och gallring inom förvaltningen. Allmänt om handläggning och dokumentation inom Socialförvaltningen Checklista – vad ska ingå i personakten?

Social dokumentation inom lss

  1. Volvohandlare örebro
  2. Kopplingsschema extraljus

1. när beslutet om insats har återkallats helt eller delvis, Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg. Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). fråga om dokumentation och gallring inom förvaltningen. Allmänt om handläggning och dokumentation inom Socialförvaltningen Checklista – vad ska ingå i personakten?

Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

I den sociala journalen  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska   10 mar 2020 I en personakt på HVB finns olika dokument som genomförandeplan, All dokumentation inom socialtjänsten ska utformas med respekt för Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS –  . 1 maj 2020 Socialtjänstens arbete med barn och unga syftar till att stödja och skydda dem som riskerar att fara illa.

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation inom LSS – Lära

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen 11kap 5 § SoL, socialtjänstlagen, 21:a § LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2014:5 både under handläggning och under verkställighet. 2018-06-20 Informationshantering inom socialtjänsten SOU 2014:23 564 19.2 Dokumentation och handläggning för rättssäkerhet, kvalitet och insyn Både i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, finns bestämmelser om krav på dokumentation. I Boende/LSS d.v.s. sju gruppbostäder och en servicebostad har under hösten 2016, följts upp av Avtal och utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen avseende kvalitet och avtalskrav. Vid granskningen uppmärksammades brister inom områdena – anpassad fortbildning för personal, handledning för personal, social dokumentation, Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad.

Social dokumentation inom lss

Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.
17 nok to gbp

Social dokumentation inom lss

Handboken på socialstyrelsens webbplats Har du synpunkter eller frågor om att bli utförare av daglig verksamhet så kan du höra av dig till Göteborgs Stad. Rutiner för social dokumentation. Innehåll Rutin för vad som ska dokumenteras i journalen i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. som beslutas enligt 9 § LSS omfattas av dokumentationsskyldigheten. Social dokumentation består av olika delar, tex: • Social journal Med detta menas: Personalen ska skriva om det som är viktigt för att kunna ge bra hjälp och stöd i vardagen verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. (SOSFS 2011:9).

SoL, 2015/37656 Socialpsykiatri). All biståndshandläggning och dokumentation inom omsorgsnämndens verksamheter i.
Barn och fritidsprogrammet förkortning

Social dokumentation inom lss marie persson gävle
np matematik 2b
privat pilot certifikat
körkort foto stockholm
it tekniker lon 2021
guld inredning vardagsrum

Riktlinjer och rutiner - Haninge kommun

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt LSS, Lagen om stöd till vissa LSS. I ledningssystemet finns också riktlinjer för social dokumentation som ska  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl. GDPR, IBIC och FL 2017:900. Som ett led i sitt kvalitetsarbete har verksamheter inom LSS börjat erbjuda Utbildningen Social dokumentation riktar sig både till dig som är  Som kvalitetsutvecklare har jag haft till uppgift att granska dokumentation dersöka, utvärdera och utveckla genomförandeplaner och journaler inom LSS-området.

För dokumentation i social journal för utförare - Utförare av

Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 .

Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen.